Weshahi

Sam Al Weshahi

Brattagøta 8, 511 Gøtugjógv